VAI COVID 19 IR FORCE MAJEURE?

COVID-19 izplatība šobrīd ir sākusi ietekmēt praktiski visas biznesa sfēras gan Latvijā, gan visā pasaulē. Valstu valdības piemēro arvien stingrākus ierobežojumus cīņā ar vīrusu, patērētāji un darbinieki masveidā atceļ ceļojumus, pirkumus, pakalpojumus, kā arī izvairās no sabiedriskām vietām.

Galvenais jautājums, ar kuru uzņēmumi saskaras, ir tas, vai esošajos COVID 19 vīrusa apstākļos, viņiem joprojām ir jāpilda savas līgumsaistības vai arī līgumsaistību pārkāpums var tikt attaisnots, atsaucoties uz nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem.

Parasti līgumos ir ietverta nepārvaramas varas klauzula, kas atbrīvo vienu vai abas puses no viņu saistībām, ja to izpilde nav iespējama dēļ nepārvaramas varas apstākļiem, kurus nevar kontrolēt (klasiskie piemēri ir ugunsgrēki, zemestrīces, plūdi, kari un tml.).

Galvenais jautājums ir vai COVID-19 radītie apstākļi var tikt uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem, uz kuriem kāda no pusēm var atsaukties, ja tā nespēj izpildīt savas saistības, un kuros gadījumos juridiski korekti to var darīt, kā arī ko darīt, ja darījumu partneris ir atsūtījis paziņojumu par saistību izpildes neiespējamību dēļ nepārvaramas varas apstākļiem, šajā gadījumā COVID 19.

Lai arī katrs līgums ir atšķirīgs un saistību neizpildes apstākļi ir dažādi, šajā rakstā ir apskatīti galvenie soļi, lai mazinātu radītos un paredzamos zaudējumus dēļ COVID 19.

Izlasiet nepārvaramas varas klauzulu

Lai arī tas ir pašsaprotami, šis solis ir visbūtiskākais, jo force majeure klauzulai ir jāietver attiecīgais nepārvaramas varas notikums, lai attaisnotu pārkāpumu un/vai pārtrauktu līgumu. Daudzos force majeure noteikumos ir atsauce uz valdības “rīcību” vai “rīkojumu”.

Piemērs: Mūziķu grupa ir noslēgusi līgumu ar koncerta norises vietu. Pasākuma norises vietā ir 1000 sēdvietas. Valsts, kurā norises vieta atrodas, uzdod visām koncerta norises vietām, kurās atrodas 500 vai vairāk sēdvietas, tās slēgt. Līgums ar koncerta norises vietu tika noslēgts pirms attiecīgās valsts valdības izdotā rīkojuma par koncerta norises vietu slēgšanu. Ja nepārvaramas varas klauzulā ir iekļauti ierobežojoši valdības rīkojumi, kurus puses nevar ietekmēt, tad minētajā situācijā ir pamats atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

Dažās nepārvaramas varas klauzulās ir iekļautas atsauces uz “epidēmijām”, “pandēmijām”. Tie nodrošina vispārīgāku un elastīgāku pamatu nepārvaramas varas klauzulas piemērošanai.

Visbeidzot, dažas nepārvaramas varas klauzulas ir ļoti vispārinātas un attiecas uz dabas stihijām, ugunsgrēkiem, plūdiem, zemestrīcēm, karu, streikiem, klauzulu noslēdzot ar visaptverošu frāzi,  jebkuri citi no pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus nevar pārvarēt vai novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Atsevišķu valstu jurisdikcijās šādi vispārināti formulējumi varētu COVID-19 radītos apstākļus atzīt par nepārvaramas varas apstākļiem. Tomēr ir jāņem vērā, ka vairumā gadījumu ar force majeure klauzulu nevar tikt attaisnotas maksāšanas saistības, piemēram, nomas un kredīta maksājumi.

Nosakiet: neiespējamība jeb grūtības

Pastāvot nepārvaramas varas apstākļiem ir jākonstatē neiespējamība izpildīt saistības, ar grūtībām – būs nepietiekoši.

Piemērs 1: Mūziķu grupa ir noslēgusi līgumu ar koncerta norises vietu. Valstī, kurā atrodas norises vieta, tiek aizliegti visi publiski pasākumi, kas ir kā obligāta karantīnas rīkojuma sastāvdaļa. Šādā situācijā norises vietā ir juridiski neiespējami izpildīt savas saistības saskaņā ar līgumu. Praktiski jebkura standarta force majeure klauzula pastāvošos apstākļus atzīs par nepārvaramas varas apstākļiem.

Piemērs 2: Mūziķu grupa ir noslēgusi līgumu ar koncerta norises vietu. Pasākuma norises vietas valsts izdod rekomendējošus norādījumus, kas mudina visus tās iedzīvotājus atcelt ceļojumus un iespēju robežās izvairīties no lielām pulcēšanās vietām un sabiedriskām vietām. Minētā rezultātā grupa spēj pārdot tikai 10% no plānotā biļešu apjoma. Sakarā ar to, ka rekomendācijas nav obligātas un grupa uzstāšanās fiziski un juridiski ir iespējama - nepārvaramas varas klauzula šajā situācijā visdrīzāk nevar tikt piemērota.

Galvenais, kas ir jāņem vērā  - nerentabilitāte vai ārkārtējas grūtības izpildīt līgumu, nenozīmē, ka līguma izpilde nav iespējama.

Nosakiet: vai ir iespējama aizvietošana

Nepārvarama vara parasti attaisno līguma neizpildi tikai tad, ja puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ar saprātīgiem un rūpīgiem centieniem tos nevar pārvarēt vai no tiem izvairīties.

Piemērs 1: Latvijas ražošanas uzņēmums iepērk izejvielas no Ķīnas ražotāja. Ķīnas uzņēmums ražo ļoti specifiskas, individuāli projektētas sastāvdaļas, kuras saprātīgā laika posmā nav iespējams aizstāt ar cita ražotāja izstrādājumiem. Latvijas uzņēmums Ķīnā ražotās sastāvdaļas izmanto savu preču ražošanā. Ķīnas valdības noteiktās karantīnas dēļ – Ķīnas uzņēmuma darbaspēks nespēj ierasties darbā, un, attiecīgi uzņēmums nespēj saražot sastāvdaļas Latvijas uzņēmumam. Šādā situācijā saistību neizpilde var tikt attaisnota abiem uzņēmumiem, pamatojoties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

Piemērs 1.1: Situācija analoğiska kā minēta augstāk Piemērā 1, taču ar atšķirību, ka Latvijas uzņēmums nepieciešamās sastāvdaļas savu preču ražošanai var iegādāties no cita uzņēmuma, kurš ražo tādas pašas sastāvdaļas, taču dārgākas. Ņemot vērā, ka Latvijas ražotājs ar saprātīgām pūlēm var pārvarēt šķēršļus, tad nepārvaramas varas apstākļu klauzula visdrīzāk nebūs piemērojama.

Piemērs 1.2: Situācija analoğiska kā minēta augstāk Piemēros 1 un 1.1, taču ar atšķirību, ka uzņēmuma, kurš ražo analogus, cenas ir daudz augstākas nekā Ķīnas uzņēmuma cenas, tādējādi radot situāciju, ka Latvijas uzņēmumam rastos zaudējumi. Šajā situācijā galvenokārt viss ir atkarīgs no nepārvaramas varas klauzulas līgumā.

Paziņojiet par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos

Lielākā daļa nepārvaramas varas klauzulu pieprasa pusei, kura nevar izpildīt savas saistības, paziņot vai citādi informēt darījuma partneri, ka tā nespēs izpildīt savas saistības saskaņā ar līgumu. Uzņēmumiem vajadzētu sīki izklāstīt, kāpēc viņi nevar izpildīt savas saistības un kāpēc viņi nav spējuši atrast ārkārtas situācijas risinājumu. Ja otra puse kādreiz vērsīsies tiesā saistībā ar līguma pārkāpšanu, nepārvaramas varas paziņojums būs būtisks pierādījums, kuru tiesa pārbaudīs. Nepaziņošana otrai pusei - vēlāk var radīt zaudējumu atlīdzības pienākumu.

Force majeure pamatprincipi:

  • Notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
  • Saprātīga persona līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja paredzēt;
  • Notikums nav noticis puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
  • Notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.

 Būtiski:

  • Finansiālu saistību nepildīšanu nevarēs attaisnot ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos;
  • Ja līgums ir fiziski izpildāms, taču ar grūtībām, tad nepildīšanu nevarēs attaisnot ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos;
  • Jo skaidrāk un plašāk ir izklāstīti nepārvaramas varas apstākļi, jo mazāk jautājumu par to piemērošanu vai nepiemērošanu;
  • Ja puses ar nepārvaramas varas klauzulu vienojušās par konkrētiem riskiem, tad tie arī būs noteicošie.

 

Mag.iur  Gints Apšs

30.03.2020.

info@haus.lv
+371 22376222

 .