Nekustamie īpašumi


Palīdzības sniegšana kredīta noformēšanā nekustamā īpašuma iegādei, klienta interešu pārstāvēšana pārrunās ar kredītiestādi par kredītu saņemšanu, dzēšanu un restrukturizāciju;

Darījumu, kas saistīti ar dzīvokļu, māju, zemes gabalu, būvju kompleksu un citu objektu, kā arī to domājamo daļu, pirkšanu, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, juridiskais nodrošinājums; dokumentu projektu sagatavošanu un klienta interešu pārstāvēšana darījuma gaitā;

Nekustamā īpašuma Latvijā meklēšana gan personiskajām vajadzībām (dzīvokļi, mājas u.c.), gan biznesam (biroji, ražošanas, noliktavas un citas telpas), kā arī piemeklējam telpu nomniekus (iznomātājus);

Nekustamā īpašuma novērtēšanas organizēšana kredīta saņemšanai, ķīlas noformēšanai vai nekustamā īpašuma pārdošanai;

Nekustamā īpašuma ieguldīšanas komercsabiedrību pamatkapitālā noformēšana;

Jaunu daudzdzīvokļu māju, tirdzniecības centru būvniecības projektu juridiskais nodrošinājums, tai skaitā dokumentu paketes sagatavošana, kas ietver rezervēšanas līgumus, pirkuma, rokasnaudas, pārdošanas līgumus, kopīpašnieku vienošanās par īpašuma tiesību ierobežošanu, apkalpošanas un apsaimniekošanas līgumus, nomas līgumus, kā arī dalība klienta (projekta attīstītāja) līgumu parakstīšanas procesā ar klientiem (pircējiem, nomniekiem), nekustamā īpašuma reģistrācija un sadalīšana dzīvokļu īpašumos.

  • Komerctiesības 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrību, filiāļu, ārvalstu komersantu pārstāvniecību, kā arī citu uzņēmējdarbības formu reģistrācija;

Sākotnējās konsultācijas par klienta interesēm atbilstošās biznesa formas, kā arī topošā biznesa struktūras un pārvaldes izvēli;

Visu nepieciešamo kompānijas dibināšanas dokumentu sagatavošana, to reģistrācijas nodrošinājums, pēc klienta pieprasījuma pavadīšana dokumentu parakstīšanai pie notāra un bankas konta atvēršanai;

Kompānijas dalībnieku (akcionāru) sastāva izmaiņu, kompānijas izpildinstitūcijas izmaiņu, pamatkapitāla izmaiņu sagatavošana un reģistrācija; 

Klienta interešu pārstāvēšana attiecībās ar citiem biznesa līdzīpašniekiem, dalībnieku (akcionāru) vienošanās sagatavošana, mazākuma akcionāru interešu pārstāvēšana;

Pilns juridiskais nodrošinājums biznesa iegādes un pārdošanas jautājumos, tai skaitā klienta konsultēšana, klienta pārstāvēšana pārrunās, due dilligence;

Visu reorganizācijai (kompāniju pārveidošana, sadalīšana, apvienošana) un kompāniju likvidēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

Palīdzība uzturēšanas atļauju, vīzu un darba atļauju (kompānijas īpašniekiem, izpildinstitūciju dalībniekiem un darbiniekiem).

Līgumi

Visu veidu līgumu, kas tiek pielietoti komercdarbībā, izstrādāšana un analīze: pirkuma, rokasnaudas, ķīlas, nomas, īres, aizdevuma, galvojuma, maiņas, uztura, pārvadājuma, pilnvarojuma, komisijas līgums, kā arī darba līgums, mierizlīgums, laulības līgums, mantojuma līgums u.c.;

Visu veidu līgumu pielikumu izstrādāšana un analīze: nodošanas-pieņemšanas akti, norēķinu grafiki, specifikācijas, tehniskie uzdevumi, vienošanās u.c.;

Visu citu komercdarbībā pielietojamo līgumu izstrādāšana un analīze: komercpiedāvājumi, pretenzijas, iebildumi, brīdinājumi, paziņojumi un vienošanās par līguma laušanu, vienošanās par grozījumiem vai papildinājumiem līgumā, kā arī jebkuri citi dokumenti;

Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar augstāk minēto dokumentu grozīšanu, pārkāpšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu, spēkā esamību vai interpretēšanu;

Koncepciju un klienta aizsardzības shēmu izstrādāšana izpildot līgumu un līguma laušanas gadījumā;

Klienta interešu pārstāvēšana, noslēdzot, izpildot līgumu un izbeidzoties līgumam, piedalīšanās pārrunās;

Līgumu reģistrācija attiecīgajās institūcijās (Uzņēmumu reģistrs, Zemesgrāmata u.c.).

Muitas un Eiropas tiesības


Muitas aizturētu preču atgriešana īpašniekiem administratīvo pārkāpumu lietās;

Kravu pārvadātāju soda sankciju samazināšana vai pilnīga atbrīvošana no tām administratīvo pārkāpumu lietās;

Muitas aizturētu transportlīdzekļu un preču atgriešana īpašniekiem;

Muitas iestāžu izņemto preču vērtības noteikšana;

Muitas iestāžu lēmumu apstrīdēšana tiesā;

Konsultācijas Eiropas Savienības tiesību jautājumos

Konsultācijas muitas tiesību un nodokļu tiesību jautājumos;

Konsultācijas par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu;

Konsultācijas saistošās izziņas par tarifu un saistošās izziņas par izcelsmi saņemšanai;

Sūdzības sagatavošana Eiropas Komisijai par ES normatīvo aktu pārkāpumu;

Komersantu pārstāvība administratīvajā procesā;

Komersantu pārstāvība Latvijas Republikas tiesu iestādēs;

Komersantu pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā prejudiciāla nolēmuma lietās;

Dokumentu sagatavošana iesniegšanai VID iestādēs, Latvijas Republikas tiesās un Eiropas Kopienu Tiesā prejudiciāla nolēmuma procedūrā.

Darba tiesības

Visu veidu dokumentu izstrādāšana, kurus izmanto darba tiesiskajās attiecībās (darba līgumi, kolektīvie darba līgumi, vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu, vienošanās par konkurences aizliegumu, līgumi par materiālo atbildību, akti par materiālo vērtību nodošanu, vienošanās par darba līguma grozījumiem, vienošanās par darba līguma izbeigšanu, darba kārtības noteikumi, amata apraksti, rīkojumi, paziņojumi par atlaišanu u.c.);

Dokumentu sagatavošana, kas saistīti ar darbinieka darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpšanu;

Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar LR Darba likuma normu piemērošanu;

Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darbinieku atbrīvošanu no darba saskaņā ar LR Darba likuma prasībām, darba devēja interešu aizstāvēšanas koncepciju izstrādāšana darbinieka atlaišanas gadījumā, dokumentu, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanu, sagatavošana;

Prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana darba devējam nodarīto zaudējumu piedziņai no darbinieka, palīdzība zaudējumu apmēra noteikšanā, dokumentu iesniegšana tiesā, darba devēja pārstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;

Darba devēja pārstāvēšana tiesā saistībā ar darbinieka iesniegto prasības pieteikumu par darba līguma izbeigšanas atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu, no tiesas saņemto dokumentu analīze, konsultācijas, darba devēja interešu aizstāvēšanas koncepciju izstrādāšana, atbilstošu dokumentu sagatavošana un iesniegšana, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;

Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar tiesvedību darba strīdos;

Darba devēja pārstāvēšana Darba inspekcijā, atbilžu sagatavošana par Darba inspekcijas saņemtajiem pieprasījumiem; Darba inspekcijas lēmumu apstrīdēšana Administratīvajā tiesā;

Darba devēja parakstīšanai piedāvāto dokumentu analīze un konsultāciju sniegšana par šo dokumentu atbilstību darbinieka interesēm un LR darba likumdošanas prasībām;

Konsultāciju sniegšana par darbinieka darba līguma vienpusēju izbeigšanu un par visu darbiniekam pienākošos izmaksu saņemšanu, darbinieka paziņojuma sastādīšana par darba līguma laušanu;

Pirmstiesas pretenziju sagatavošana par darbiniekam pienākošos izmaksām;

Darbinieka pārstāvēšana attiecībās ar darba devēju strīdīgo situāciju atrisināšanai;

Prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana par darba līguma izbeigšanas atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu; darbinieka interešu aizstāvēšanas koncepciju izstrādāšana, dokumentu iesniegšana tiesā, darbinieka pārstāvēšana un aizstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;

Darbinieka pārstāvēšana un aizstāvēšana tiesā gadījumos, kad darba devējs iesniedz pret darbinieku dažādus prasības pieteikumus, no tiesas saņemto dokumentu analīze, konsultācijas, darbinieka interešu aizstāvēšanas shēmu un koncepciju izstrādāšana atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;

Iesniegumu sagatavošana iesniegšanai Darba inspekcijā par darba devēja pretlikumīgām darbībām.

Patērētāju tiesības

Konsultācijas jautājumos par patērētāja iespējamām tiesiskajām darbībām viņa tiesību aizsardzībai strīdos ar preces pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju;

Patērētāja interešu aizsardzības koncepciju izstrāde;

Netaisnīgu līguma noteikumu, kā arī noteikumu, kas ir pretrunā ar līdzēju tiesiskās līdztiesības principu, atklāšana un noteikšana;

Konsultācijas jautājumos par likumu normu patērētāju tiesību aizsardzības jomā piemērošanu;

Konsultācijas jautājumos par distances līgumu noslēgšanu un izpildi;

Konsultācijas jautājumos par patērētāja tiesību atteikties no līguma piemērošanu;

Konsultācijas jautājumos par patērētāja tiesībām gadījumā, ja viņam tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums, kas neatbilst līguma noteikumiem;

Patērētāja iesnieguma-pieprasījuma sagatavošana attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu;

Patērētāja interešu pārstāvēšana Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā un citās kompetentās iestādēs;

Konsultācijas un palīdzība preces vai pakalpojumu ekspertīzes veikšanas jomā;

Konsultācijas nodarīto zaudējumu noteikšanas un piedziņas jautājumos;

Līgumu un citu dokumentu analīze, jaunu līgumu un citu dokumentu izstrādāšana, līgumu un citu dokumentu saskaņošana ar normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

Konsultāciju sniegšana gadījumā, ja no patērētāja tiek saņemts pieteikums-pieprasījums attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu;

Preces pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja interešu aizsardzības koncepciju izstrādāšana;

Konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar obligāto prasījumu izpildi gadījumā, ja patērētājam tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums, kas neatbilst līguma noteikumiem;

Atbildes sagatavošana patērētājam uz viņa pieprasījumu attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu;

Preces pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja interešu pārstāvēšana Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā un citās kompetentās iestādēs;

Palīdzība PTAC lēmumu, kā arī citu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju lēmumu apstrīdēšanā.

Administratīvās tiesības

Valsts un pašvaldības iestāžu (Darba inspekcijas, policijas, Nodokļu inspekcijas, Valsts valodas inspekcijas, Datu valsts inspekcijas, Būvinspekcijas, Administratīvās tiesas u.c.) pieņemto administratīvo lēmumu analīze un konsultēšana attiecībā uz to apstrīdēšanu un iespējamām sekām;

Pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana administratīvo lēmumu apstrīdēšanai;

Klienta pārstāvēšana Administratīvajā tiesā un citās iestādēs.

Transporta tiesības

Transporta tiesības;

Ekspeditoru, pārvadātāju un klientu attiecības;

Auto pārvadājumi (CMR, ADR);

Dzelzceļa pārvadājumi (CIM, SMGS);

Jūras pārvadājumi;

Gaisa pārvadājumi;

Multimodālie pārvadājumi.

Maksātnespēja

Konsultācijas maksātnespējas jomā fiziskajām un juridiskajām personām;

Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana;

Saistību dzēšanas plāna sastādīšana;

Pārstāvība kreditoru sapulcēs;

Visu veidu juridiskās dokumentācijas sastādīšana kreditoriem/parādniekiem maksātnespējas procesa ietvaros;

Konsultācijas par kreditoru/parādnieku tiesībām un pienākumiem maksātnespējas procesā.

info@haus.lv
+371 22376222

 .